Karamel

Suýtli karamel
Miweli karamel
بونبون الفواكه
Nabat ýaly karamel
البونبون الجاف
Kijijik huruşly miweli karamel
بونبون صغير جاف